TÌM HIỂU VỀ THUẬT TOÁN SSD - SINGLE SHOT DETECTOR TRONG OBJECT DETECTION

TÌM HIỂU VỀ THUẬT TOÁN SSD - SINGLE SHOT DETECTOR TRONG OBJECT DETECTION

Uniduc JSC - 2020-03-31 06:07:11 | 5563 lượt xem

Mục lục

​Hôm nay, chúng ta sẽ cùng review thuật toán SSD, một thuật toán mà chúng ta chỉ cần thực hiện một lần để predict ra nhiều đối tượng trong một ảnh, trong khi các thuật toán sử dụng Regional Proposal Network (RPN) ví dụ như R-CNN, phải thực hiện 2 lần, một lần cho việc tìm kiếm region proposals, một lần cho việc detect object trên từng region proposals. Vì thế SSD có thể sử dụng trong các ứng dụng real-time vì tốc độ của nó.

SSD300 đạt được 74/3% mAP trong 59 FPS và SSD500 đạt được 76.9% mAP trong 22FPS, điều này thực sự tốt hơn nhiều so mới Faster R-CNN (73.2% mAP tại 7 FPS) và Yolov1 (63.4% mAP tại 45 FPS). Video demo bên dưới sử dụng thuật toán SSD để phát hiện object:

Qua video trên, chúng ta có thể thấy SSD thực sự rất ấn tượng. 

MultiBox Detector

SSD - SINGLE SHOT DETECTOR

- Sau khi đi qua một số Convolutions để extract feature, chúng ta nhận được một feature layer có size m x n (number of locations) với p channels, ví dụ 8 x 8 hoặc 4 x 4 như trên hình. Sau đó một conv có kernel 3 x 3 sẽ được applied vào m x n x p feature layer này.

- Ở mỗi location, chúng ta sẽ có được k bounding boxes. k bounding boxes này có kích thước và tỉ lệ khung hình khác nhau. Ví dụ, bounding box của con người thường là hình chữ nhật đứng, trong khi đó bounding box của chiếc xe hơi thường là hình chữ nhật nằm ngang.

- Ở mỗi bounding box, chúng ta sẽ tính điểm số của c class, và 4 offsets liên quan đến hình dạng và vị trí của bounding box

- Cuối cùng chúng ta có (c + 4) x k x m x n outputs

Chính vì thế paper mới gọi thuật toán này là "SSD: Single Shot MultiBox Detector". Nhưng đây chỉ là một phần của thuật toán, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu nhé.

SSD Network Architecture

SSD - SINGLE SHOT DETECTOR

Để tăng khả năng chính xác, các layer của feature map khác nhau cũng đề qua một lớp convolution nhỏ có kernel 3 x 3 như hình ở trên:

    - Như hình trên, tại layer conv4_3 có kích thước là 38 x 38 x 512, một conv 3 x 3 được áp dụng vào. Ở layer này, chúng ta tạo ra 4 bounding boxes và mỗi bounding box chúng ta có (classes + 4) outputs. Tổng cộng, chúng ta sẽ có 38 x 38 x 4 x (c + 4) outputs, trong đó c bao gồm cả số class và "background". Giả sử chúng ta có 20 object classes cộng với background class, chúng ta sẽ có 38 x 38 x 4 x (21 + 4) = 144,400. Và số bounding boxes ta thu được là 38 x 38 x 4 = 5776 

    - Tương tự, chúng ta áp dụng cách trên với các feature map khác, tuy nhiên mối feature map chúng ta sẽ tạo ra số các bounding boxes khác nhau cho mỗi location.

    - Conv7: 19 x 19 x 6 = 2166 boxes (6 bounding boxes tạo ra trên mỗi location)

    - Conv8_2: 10 x 10 x 6 = 600 boxes (6 bounding boxes tạo ra trên mỗi location)

    - Conv9_2: 5 x 5 x 6 = 150 boxes (6 bounding boxes tạo ra trên mỗi location)

    - Conv10_2: 3 x 3 x 4 = 36 boxes (4 bounding boxes tạo ra trên mỗi location)

    - Conv11_2: 1 x 1 x 4 = 4 boxes (4 bounding boxes tạo ra trên mỗi location)

Tổng cộng, chúng ta có 8732 boxes. Chính vì số lượng boxes nhiều như vậy, mà thuật toán SSD vẫn còn chậm hơn so với YOLO, YOLO chỉ xác định số bounding box ở layer cuối có kích thước 7 x 7, và tại mỗi location, YOLO xác đinh 2 bounding box, vậy sẽ có 7 x 7 x 2 = 98 boxes 

Loss Function

Loss function được chia ra làm 2 phần: L_conf và L_loc 

Hàm loss localization này tương tự với hàm loss lcalization của Faster R-CNN, chúng ta sẽ sử dụng Smooth L1 giữa predicted box (l) và ground-truth box (g), các parameter này bao gôm center point (cx, cy) width (w) và height (h).

Lconf (confidence loss) là một softmax loss đối với nhiều classes (c). xij^p = {1,0}, là một chỉ báo để match default box thứ i với ground truth box thứ j của category p.

Scales and Aspect Ratios của Default Boxes

Giả sử chúng ta có m feature map cho việc predict, chúng ta có thể tính Sk cho feature map thứ k. Smin là 0.2, Smax là 0.9. Điều này có nghĩ là tỉ lệ tại lớp thấp nhất là 0.2 và tỉ lệ tại lớp cao nhất là 0.9. 

Đối với mỗi tỷ lệ, chúng ta có 5 tỷ lệ khung hình như sau

Đối với tỉ lệ khung hình 1:1, chúng ta có sk':

Vì thế, chúng ta có tổng cộng 6 boundingbox có tỉ lệ khung hình khác nhau, đối với layer chỉ tạo ra 4 bounding box, ar = 3 và ar = 1/3 sẽ bị loại bỏ.

Code

Anchor Box

Anchor box layer sẽ nhận đầu vào ra một feature map có kích thước (feature_width, feature_height, n_channels) và các scales, aspect ratios, trả ra đầu ra là một tensor kích thước (feature_width, feature_height, n_boxes, 4), trong đó chiều cuối cùng đại diện cho 4 offsets của bounding box

from __future__ import division
import numpy as np
import keras.backend as K
from keras.engine.topology import InputSpec
from keras.engine.topology import Layer

from bounding_box_utils.bounding_box_utils import convert_coordinates

class AnchorBoxes(Layer):
  '''
  Tác dụng: Tạo ra một output tensor chứa tọa độ của các anchor box và các biến thể dựa trên input tensor.
  Một tợp hợp các 2D anchor boxes được tạo ra dựa trên aspect ratios và scale trên mỗi một cells của grid cells. Các hộp được tham số hóa bằng các tọa độ `(xmin, xmax, ymin, ymax)`
  
  Input shape:
    4D tensor shape `(batch, channels, height, width)` nếu `dim_ordering = 'th'`
    or `(batch, height, width, channels)` nếu `dim_ordering = 'tf'`.

  Output shape:
    5D tensor of shape `(batch, height, width, n_boxes, 8)`. 
    Chiều cuối cùng gồm 4 tọa độ của anchor box và 4 giá trị biến thể ở mỗi box.
  '''

  def __init__(self,
         img_height,
         img_width,
         this_scale,
         next_scale,
         aspect_ratios=[0.5, 1.0, 2.0],
         two_boxes_for_ar1=True,
         this_steps=None,
         this_offsets=None,
         clip_boxes=False,
         variances=[0.1, 0.1, 0.2, 0.2],
         coords='centroids',
         normalize_coords=False,
         **kwargs):
    '''

    Arguments:
      img_height (int): chiều cao input images.
      img_width (int): chiều rộng input images.
      this_scale (float): một giá trị float thuộc [0, 1], nhân tố scaling kích thước để tạo các anchor boxes dựa trên một tỷ lệ so với cạnh ngắn hơn trong width và height.
      next_scale (float): giá trị tiếp theo của scale. Được thiết lập khi vào chỉ khi
        `self.two_boxes_for_ar1 == True`.
      aspect_ratios (list, optional): tợp hợp các aspect ratios của các default boxes được tạo ra từ layer này.
      two_boxes_for_ar1 (bool, optional): Được sử dụng chỉ khi `aspect_ratios` = 1.
        Nếu `True`, hai default boxes được tạo ra khi aspect ratio = 1. default box đầu tiên sử dụng scaling factor của layer tương ứng,
        default box thứ 2 sử dụng trung bình hình học giữa scaling factor và next scaling factor.
      clip_boxes (bool, optional): Nếu đúng `True`, giới hạn tọa độ anchor box nằm bên trong hình ảnh.
      variances (list, optional): Tợp hợp gồm 4 giá trị floats > 0. Là các anchor box offset tương ứng với mỗi tọa độ chia cho giá trị variances tương ứng của nó.
      coords (str, optional): Tọa độ của box được sử dụng trong model. Có thể là centroids định dạng `(cx, cy, w, h)` (tọa độ box center, width, height),
        hoặc 'corners' định dạng `(xmin, ymin, xmax, ymax)`, hoặc 'minmax' định dạng `(xmin, xmax, ymin, ymax)`.
      normalize_coords (bool, optional): Nếu `True` mô hình sử dụng tọa độ tương đối thay vì tuyệt đối. Chẳng hạn mô hình dự đoán tọa độ nằm trong [0, 1] thay vì tọa độ tuyệt đối.
    '''
    if K.backend() != 'tensorflow':
      raise TypeError("This layer only supports TensorFlow at the moment, but you are using the {} backend.".format(K.backend()))

    if (this_scale < 0) or (next_scale < 0) or (this_scale > 1):
      raise ValueError("`this_scale` must be in [0, 1] and `next_scale` must be >0, but `this_scale` == {}, `next_scale` == {}".format(this_scale, next_scale))

    if len(variances) != 4:
      raise ValueError("4 variance values must be pased, but {} values were received.".format(len(variances)))
    variances = np.array(variances)
    if np.any(variances <= 0):
      raise ValueError("All variances must be >0, but the variances given are {}".format(variances))

    self.img_height = img_height
    self.img_width = img_width
    self.this_scale = this_scale
    self.next_scale = next_scale
    self.aspect_ratios = aspect_ratios
    self.two_boxes_for_ar1 = two_boxes_for_ar1
    self.this_steps = this_steps
    self.this_offsets = this_offsets
    self.clip_boxes = clip_boxes
    self.variances = variances
    self.coords = coords
    self.normalize_coords = normalize_coords
    # Tính toán số lượng boxes trên 1 cell. TH aspect ratios = 1 thì thêm 1 box.
    if (1 in aspect_ratios) and two_boxes_for_ar1:
      self.n_boxes = len(aspect_ratios) + 1
    else:
      self.n_boxes = len(aspect_ratios)
    super(AnchorBoxes, self).__init__(**kwargs)

  def build(self, input_shape):
    self.input_spec = [InputSpec(shape=input_shape)]
    super(AnchorBoxes, self).build(input_shape)

  def call(self, x, mask=None):
    '''
    Return: Trả về 1 anchor box tensor dựa trên shape của input tensor.

    Tensor này được thiết kế như là hằng số và không tham gia vào quá trình tính toán.

    Arguments:
      x (tensor): 4D tensor có shape `(batch, channels, height, width)` nếu `dim_ordering = 'th'`
        hoặc `(batch, height, width, channels)` nếu `dim_ordering = 'tf'`. Input cho layer này phải là output của các localization predictor layer.
    '''
    #####################################################
    # Bước 1: Tính toán with và heigth của box với mỗi aspect ratio
    #####################################################
    # Cạnh ngẵn hơn của hình ảnh có thể được sử dụng để tính `w` và `h` sử dụng `scale` và `aspect_ratios`.
    size = min(self.img_height, self.img_width)
    # Tính toán box widths và heights cho toàn bộ aspect ratios
    wh_list = []
    for ar in self.aspect_ratios:
      if (ar == 1):
        # Tính anchor box thông thường khi aspect ratio = 1.
        box_height = box_width = self.this_scale * size
        wh_list.append((box_width, box_height))
        if self.two_boxes_for_ar1:
          # Tính version lớn hơn của anchor box sử dụng the geometric mean của scale và next scale.
          box_height = box_width = np.sqrt(self.this_scale * self.next_scale) * size
          wh_list.append((box_width, box_height))
      else:
        # Trường hợp còn lại box_height = scale/sqrt(aspect ratio); box_width = scale*sqrt(aspect ratio)
        box_height = self.this_scale * size // np.sqrt(ar)
        box_width = int(self.this_scale * size * np.sqrt(ar))
        wh_list.append((box_width, box_height))
    # append vào width height list
    wh_list = np.array(wh_list)

    # Định hình input shape 
    if K.common.image_dim_ordering() == 'tf':
      batch_size, feature_map_height, feature_map_width, feature_map_channels = x.get_shape().as_list()
    else:
      batch_size, feature_map_channels, feature_map_height, feature_map_width = x.get_shape().as_list()
    
    # Tính các center points của grid of box. Chúng là duy nhất đối với các aspect ratios.
    #####################################################
    # Bước 2: Tính các step size. Khoảng cách là bao xa giữa các anchor box center point theo chiều width và height.
    #####################################################
    if (self.this_steps is None):
      step_height = self.img_height // feature_map_height
      step_width = self.img_width // feature_map_width
    else:
      if isinstance(self.this_steps, (list, tuple)) and (len(self.this_steps) == 2):
        step_height = self.this_steps[0]
        step_width = self.this_steps[1]
      elif isinstance(self.this_steps, (int, float)):
        step_height = self.this_steps
        step_width = self.this_steps
    # Tính toán các offsets cho anchor box center point đầu tiên từ góc trên cùng bên trái của hình ảnh.
    if (self.this_offsets is None):
      offset_height = 0.5
      offset_width = 0.5
    else:
      if isinstance(self.this_offsets, (list, tuple)) and (len(self.this_offsets) == 2):
        offset_height = self.this_offsets[0]
        offset_width = self.this_offsets[1]
      elif isinstance(self.this_offsets, (int, float)):
        offset_height = self.this_offsets
        offset_width = self.this_offsets
    #####################################################
    # Bước 3: Tính toán các tọa độ của (cx, cy, w, h) theo tọa độ của image gốc.
    #####################################################
    # Bây h chúng ta có các offsets và step sizes, tính grid của anchor box center points.
    cy = np.linspace(offset_height * step_height, (offset_height + feature_map_height - 1) * step_height, feature_map_height)
    cx = np.linspace(offset_width * step_width, (offset_width + feature_map_width - 1) * step_width, feature_map_width)
    cx_grid, cy_grid = np.meshgrid(cx, cy)
    cx_grid = np.expand_dims(cx_grid, -1) 
    cy_grid = np.expand_dims(cy_grid, -1) 
    

    # Tạo một 4D tensor có shape `(feature_map_height, feature_map_width, n_boxes, 4)`
    # Chiều cuối cùng sẽ chứa `(cx, cy, w, h)`
    boxes_tensor = np.zeros((feature_map_height, feature_map_width, self.n_boxes, 4))

    boxes_tensor[:, :, :, 0] = np.tile(cx_grid, (1, 1, self.n_boxes)) # đặt cx
    boxes_tensor[:, :, :, 1] = np.tile(cy_grid, (1, 1, self.n_boxes)) # đặt cy
    boxes_tensor[:, :, :, 2] = wh_list[:, 0] # đặt w
    boxes_tensor[:, :, :, 3] = wh_list[:, 1] # đặt h
    
    # Chuyển `(cx, cy, w, h)` sang `(xmin, xmax, ymin, ymax)`
    boxes_tensor = convert_coordinates(boxes_tensor, start_index=0, conversion='centroids2corners')

    # Nếu `clip_boxes` = True, giới hạn các tọa độ nằm trên boundary của hình ảnh
    if self.clip_boxes:
      x_coords = boxes_tensor[:,:,:,[0, 2]]
      x_coords[x_coords >= self.img_width] = self.img_width - 1
      x_coords[x_coords < 0] = 0
      boxes_tensor[:,:,:,[0, 2]] = x_coords
      y_coords = boxes_tensor[:,:,:,[1, 3]]
      y_coords[y_coords >= self.img_height] = self.img_height - 1
      y_coords[y_coords < 0] = 0
      boxes_tensor[:,:,:,[1, 3]] = y_coords

    # Nếu `normalize_coords` = True, chuẩn hóa các tọa độ nằm trong khoảng [0,1]
    if self.normalize_coords:
      boxes_tensor[:, :, :, [0, 2]] /= self.img_width
      boxes_tensor[:, :, :, [1, 3]] /= self.img_height

    if self.coords == 'centroids':
      # Convert `(xmin, ymin, xmax, ymax)` to `(cx, cy, w, h)`.
      boxes_tensor = convert_coordinates(boxes_tensor, start_index=0, conversion='corners2centroids', border_pixels='half')
    elif self.coords == 'minmax':
      # Convert `(xmin, ymin, xmax, ymax)` to `(xmin, xmax, ymin, ymax).
      boxes_tensor = convert_coordinates(boxes_tensor, start_index=0, conversion='corners2minmax', border_pixels='half')

    # Tạo một tensor chứa các variances và append vào `boxes_tensor`. 
    variances_tensor = np.zeros_like(boxes_tensor) # shape `(feature_map_height, feature_map_width, n_boxes, 4)`
    variances_tensor += self.variances # Mở rộng thêm variances
    # Bây h `boxes_tensor` trở thành tensor kích thước `(feature_map_height, feature_map_width, n_boxes, 8)`
    boxes_tensor = np.concatenate((boxes_tensor, variances_tensor), axis=-1)

    # Bây h chuẩn bị trước một chiều cho `boxes_tensor` đại diện cho batch size và di chuyển copy theo chiều đó (theo kiểu lợp ngói, xem thêm np.tile)
    # ta được một 5D tensor kích thước `(batch_size, feature_map_height, feature_map_width, n_boxes, 8)`
    boxes_tensor = np.expand_dims(boxes_tensor, axis=0)
    boxes_tensor = K.tile(K.constant(boxes_tensor, dtype='float32'), (K.shape(x)[0], 1, 1, 1, 1))

    return boxes_tensor

  def compute_output_shape(self, input_shape):
    if K.common.image_dim_ordering() == 'tf':
      batch_size, feature_map_height, feature_map_width, feature_map_channels = input_shape
    else: 
      batch_size, feature_map_channels, feature_map_height, feature_map_width = input_shape
    return (batch_size, feature_map_height, feature_map_width, self.n_boxes, 8)

  def get_config(self):
    config = {
      'img_height': self.img_height,
      'img_width': self.img_width,
      'this_scale': self.this_scale,
      'next_scale': self.next_scale,
      'aspect_ratios': list(self.aspect_ratios),
      'two_boxes_for_ar1': self.two_boxes_for_ar1,
      'clip_boxes': self.clip_boxes,
      'variances': list(self.variances),
      'coords': self.coords,
      'normalize_coords': self.normalize_coords
    }
    base_config = super(AnchorBoxes, self).get_config()
    return dict(list(base_config.items()) + list(config.items()))

Bên dưới ta sẽ kiểm nghiệm kết quả test AnchorBoxes layer khi truyền thử nghiệm đầu vào là tensor x.

# Test output of Anchor box
import tensorflow as tf
x = tf.random.normal(shape = (4, 38, 38, 512))

aspect_ratios_per_layer=[[1.0, 2.0, 0.5],
             [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
             [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
             [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
             [1.0, 2.0, 0.5],
             [1.0, 2.0, 0.5]]
two_boxes_for_ar1=True
steps=[8, 16, 32, 64, 100, 300]
offsets=None
clip_boxes=False
variances=[0.1, 0.1, 0.2, 0.2]
coords='centroids'
normalize_coords=True
subtract_mean=[123, 117, 104]
divide_by_stddev=None
swap_channels=[2, 1, 0]
confidence_thresh=0.01
iou_threshold=0.45
top_k=200
nms_max_output_size=400


# Thiết lập tham số
img_height = 300
img_width = 300 
img_channels = 3 
mean_color = [123, 117, 104] 
swap_channels = [2, 1, 0] 
n_classes = 20 
scales = [0.1, 0.2, 0.37, 0.54, 0.71, 0.88, 1.05] 
aspect_ratios = [[1.0, 2.0, 0.5],
         [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
         [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
         [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
         [1.0, 2.0, 0.5],
         [1.0, 2.0, 0.5]]
two_boxes_for_ar1 = True
steps = [8, 16, 32, 64, 100, 300]
offsets = [0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]
clip_boxes = False
variances = [0.1, 0.1, 0.2, 0.2]
normalize_coords = True


anchors = AnchorBoxes(img_height, img_width, this_scale=scales[1], next_scale=scales[2])(x)
print('anchors shape: ', anchors.get_shape())

Output là 

anchors shape: (4, 38, 38, 4, 8)

Model

from __future__ import division
import numpy as np
from keras.models import Model
from keras.layers import Input, Lambda, Activation, Conv2D, MaxPooling2D, ZeroPadding2D, Reshape, Concatenate
from keras.regularizers import l2
import keras.backend as K

from keras_layers.keras_layer_AnchorBoxes import AnchorBoxes
from keras_layers.keras_layer_L2Normalization import L2Normalization
from keras_layers.keras_layer_DecodeDetections import DecodeDetections
from keras_layers.keras_layer_DecodeDetectionsFast import DecodeDetectionsFast

def ssd_300(image_size,
      n_classes,
      mode='training',
      l2_regularization=0.0005,
      min_scale=None,
      max_scale=None,
      scales=None,
      aspect_ratios_global=None,
      aspect_ratios_per_layer=[[1.0, 2.0, 0.5],
                   [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
                   [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
                   [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
                   [1.0, 2.0, 0.5],
                   [1.0, 2.0, 0.5]],
      two_boxes_for_ar1=True,
      steps=[8, 16, 32, 64, 100, 300],
      offsets=None,
      clip_boxes=False,
      variances=[0.1, 0.1, 0.2, 0.2],
      coords='centroids',
      normalize_coords=True,
      subtract_mean=[123, 117, 104],
      divide_by_stddev=None,
      swap_channels=[2, 1, 0],
      confidence_thresh=0.01,
      iou_threshold=0.45,
      top_k=200,
      nms_max_output_size=400,
      return_predictor_sizes=False):

  n_predictor_layers = 6 # Số lượng các preductor convolutional layers trong network là 6 cho original SSD300.
  n_classes += 1 # Số lượng classes, + 1 để tính thêm background class.
  l2_reg = l2_regularization # tham số chuẩn hóa của norm chuẩn l2.
  img_height, img_width, img_channels = image_size[0], image_size[1], image_size[2]

  ############################################################################
  # Một số lỗi ngoại lệ.
  ############################################################################
  
  if aspect_ratios_global is None and aspect_ratios_per_layer is None:
    raise ValueError("`aspect_ratios_global` and `aspect_ratios_per_layer` cannot both be None. At least one needs to be specified.")
  if aspect_ratios_per_layer:
    if len(aspect_ratios_per_layer) != n_predictor_layers:
      raise ValueError("It must be either aspect_ratios_per_layer is None or len(aspect_ratios_per_layer) == {}, but len(aspect_ratios_per_layer) == {}.".format(n_predictor_layers, len(aspect_ratios_per_layer)))
  
  # Tạo list scales
  if (min_scale is None or max_scale is None) and scales is None:
    raise ValueError("Either `min_scale` and `max_scale` or `scales` need to be specified.")
  if scales:
    if len(scales) != n_predictor_layers+1:
      raise ValueError("It must be either scales is None or len(scales) == {}, but len(scales) == {}.".format(n_predictor_layers+1, len(scales)))
  else: 
    scales = np.linspace(min_scale, max_scale, n_predictor_layers+1)

  if len(variances) != 4:
    raise ValueError("4 variance values must be pased, but {} values were received.".format(len(variances)))
  variances = np.array(variances)
  if np.any(variances <= 0):
    raise ValueError("All variances must be >0, but the variances given are {}".format(variances))

  if (not (steps is None)) and (len(steps) != n_predictor_layers):
    raise ValueError("You must provide at least one step value per predictor layer.")

  if (not (offsets is None)) and (len(offsets) != n_predictor_layers):
    raise ValueError("You must provide at least one offset value per predictor layer.")

  ############################################################################
  # Tính các tham số của anchor box.
  ############################################################################

  # Thiết lập aspect ratios cho mỗi predictor layer (chỉ cần thiết cho tính toán anchor box layers).
  if aspect_ratios_per_layer:
    aspect_ratios = aspect_ratios_per_layer
  else:
    aspect_ratios = [aspect_ratios_global] * n_predictor_layers

  # Tính số lượng boxes được dự báo / 1 cell cho mỗi predictor layer.
  # Chúng ta cần biết bao nhiêu channels các predictor layers cần có.
  if aspect_ratios_per_layer:
    n_boxes = []
    for ar in aspect_ratios_per_layer:
      if (1 in ar) & two_boxes_for_ar1:
        n_boxes.append(len(ar) + 1) # +1 cho trường hợp aspect ratio = 1
      else:
        n_boxes.append(len(ar))
  else: # Nếu chỉ 1 global aspect ratio list được truyền vào thì số lượng boxes là như nhau cho mọi layers.
    if (1 in aspect_ratios_global) & two_boxes_for_ar1:
      n_boxes = len(aspect_ratios_global) + 1
    else:
      n_boxes = len(aspect_ratios_global)
    n_boxes = [n_boxes] * n_predictor_layers

  if steps is None:
    steps = [None] * n_predictor_layers
  if offsets is None:
    offsets = [None] * n_predictor_layers

  ############################################################################
  # Xác định các hàm số cho Lambda layers bên dưới.
  ############################################################################

  def identity_layer(tensor):
    return tensor

  def input_mean_normalization(tensor):
    return tensor - np.array(subtract_mean)

  def input_stddev_normalization(tensor):
    return tensor / np.array(divide_by_stddev)

  def input_channel_swap(tensor):
    if len(swap_channels) == 3:
      return K.stack([tensor[...,swap_channels[0]], tensor[...,swap_channels[1]], tensor[...,swap_channels[2]]], axis=-1)
    elif len(swap_channels) == 4:
      return K.stack([tensor[...,swap_channels[0]], tensor[...,swap_channels[1]], tensor[...,swap_channels[2]], tensor[...,swap_channels[3]]], axis=-1)

  ############################################################################
  # Bước 1: Xây dựng network.
  ############################################################################

  x = Input(shape=(img_height, img_width, img_channels))

  x1 = Lambda(identity_layer, output_shape=(img_height, img_width, img_channels), name='identity_layer')(x)
  if not (subtract_mean is None):
    x1 = Lambda(input_mean_normalization, output_shape=(img_height, img_width, img_channels), name='input_mean_normalization')(x1)
  if not (divide_by_stddev is None):
    x1 = Lambda(input_stddev_normalization, output_shape=(img_height, img_width, img_channels), name='input_stddev_normalization')(x1)
  if swap_channels:
    x1 = Lambda(input_channel_swap, output_shape=(img_height, img_width, img_channels), name='input_channel_swap')(x1)

  ############################################################################
  # Bước 1.1: Tính toán base network là mạng VGG16
  ############################################################################

  conv1_1 = Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv1_1')(x1)
  conv1_2 = Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv1_2')(conv1_1)
  pool1 = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides=(2, 2), padding='same', name='pool1')(conv1_2)

  conv2_1 = Conv2D(128, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv2_1')(pool1)
  conv2_2 = Conv2D(128, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv2_2')(conv2_1)
  pool2 = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides=(2, 2), padding='same', name='pool2')(conv2_2)

  conv3_1 = Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv3_1')(pool2)
  conv3_2 = Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv3_2')(conv3_1)
  conv3_3 = Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv3_3')(conv3_2)
  pool3 = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides=(2, 2), padding='same', name='pool3')(conv3_3)

  conv4_1 = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv4_1')(pool3)
  conv4_2 = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv4_2')(conv4_1)
  conv4_3 = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv4_3')(conv4_2)
  pool4 = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides=(2, 2), padding='same', name='pool4')(conv4_3)

  conv5_1 = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv5_1')(pool4)
  conv5_2 = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv5_2')(conv5_1)
  conv5_3 = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv5_3')(conv5_2)
  pool5 = MaxPooling2D(pool_size=(3, 3), strides=(1, 1), padding='same', name='pool5')(conv5_3)
    
  ############################################################################
  # Bước 1.2: Áp dụng các convolutional filter có kích thước (3 x 3) để tính toán ra features map.
  ############################################################################

  fc6 = Conv2D(1024, (3, 3), dilation_rate=(6, 6), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='fc6')(pool5)
  print('fully connected 6: ', fc6.get_shape())
  fc7 = Conv2D(1024, (1, 1), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='fc7')(fc6)
  print('fully connected 7: ', fc7.get_shape())
  conv6_1 = Conv2D(256, (1, 1), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv6_1')(fc7)
  conv6_1 = ZeroPadding2D(padding=((1, 1), (1, 1)), name='conv6_padding')(conv6_1)
  conv6_2 = Conv2D(512, (3, 3), strides=(2, 2), activation='relu', padding='valid', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv6_2')(conv6_1)
  print('conv6_2: ', conv6_2.get_shape())
  conv7_1 = Conv2D(128, (1, 1), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv7_1')(conv6_2)
  conv7_1 = ZeroPadding2D(padding=((1, 1), (1, 1)), name='conv7_padding')(conv7_1)
  conv7_2 = Conv2D(256, (3, 3), strides=(2, 2), activation='relu', padding='valid', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv7_2')(conv7_1)
  print('conv7_2: ', conv7_2.get_shape())
  conv8_1 = Conv2D(128, (1, 1), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv8_1')(conv7_2)
  conv8_2 = Conv2D(256, (3, 3), strides=(1, 1), activation='relu', padding='valid', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv8_2')(conv8_1)
  print('conv8_2: ', conv8_2.get_shape())
  conv9_1 = Conv2D(128, (1, 1), activation='relu', padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv9_1')(conv8_2)
  conv9_2 = Conv2D(256, (3, 3), strides=(1, 1), activation='relu', padding='valid', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv9_2')(conv9_1)
  print('conv9_2: ', conv9_2.get_shape())
  # Feed conv4_3 vào the L2 normalization layer
  conv4_3_norm = L2Normalization(gamma_init=20, name='conv4_3_norm')(conv4_3)
  print('conv4_3_norm.shape: ', conv4_3_norm.get_shape())
  
  ############################################################################
  # Bước 1.3: Xác định output phân phối xác suất theo các classes ứng với mỗi một default bounding box.
  ############################################################################

  ### Xây dựng các convolutional predictor layers tại top của base network
  # Chúng ta dự báo các giá trị confidence cho mỗi box, do đó confidence predictors có độ sâu `n_boxes * n_classes`
  # Đầu ra của confidence layers có shape: `(batch, height, width, n_boxes * n_classes)`
  conv4_3_norm_mbox_conf = Conv2D(n_boxes[0] * n_classes, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv4_3_norm_mbox_conf')(conv4_3_norm)
  print('conv4_3_norm_mbox_conf.shape: ', conv4_3_norm_mbox_conf.get_shape())
  fc7_mbox_conf = Conv2D(n_boxes[1] * n_classes, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='fc7_mbox_conf')(fc7)
  print('fc7_mbox_conf.shape: ', fc7_mbox_conf.get_shape())
  conv6_2_mbox_conf = Conv2D(n_boxes[2] * n_classes, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv6_2_mbox_conf')(conv6_2)
  conv7_2_mbox_conf = Conv2D(n_boxes[3] * n_classes, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv7_2_mbox_conf')(conv7_2)
  conv8_2_mbox_conf = Conv2D(n_boxes[4] * n_classes, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv8_2_mbox_conf')(conv8_2)
  conv9_2_mbox_conf = Conv2D(n_boxes[5] * n_classes, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv9_2_mbox_conf')(conv9_2)
  print('conv9_2_mbox_conf: ', conv9_2_mbox_conf.get_shape())

  ############################################################################
  # Bước 1.4: Xác định output các tham số offset của default bounding boxes tương ứng với mỗi cell trên các features map.
  ############################################################################

  # Chúng ta dự báo 4 tọa độ cho mỗi box, do đó localization predictors có độ sâu `n_boxes * 4`
  # Output shape của localization layers: `(batch, height, width, n_boxes * 4)`
  conv4_3_norm_mbox_loc = Conv2D(n_boxes[0] * 4, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv4_3_norm_mbox_loc')(conv4_3_norm)
  print('conv4_3_norm_mbox_loc: ', conv4_3_norm_mbox_loc.get_shape())
  fc7_mbox_loc = Conv2D(n_boxes[1] * 4, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='fc7_mbox_loc')(fc7)
  conv6_2_mbox_loc = Conv2D(n_boxes[2] * 4, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv6_2_mbox_loc')(conv6_2)
  conv7_2_mbox_loc = Conv2D(n_boxes[3] * 4, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv7_2_mbox_loc')(conv7_2)
  conv8_2_mbox_loc = Conv2D(n_boxes[4] * 4, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv8_2_mbox_loc')(conv8_2)
  conv9_2_mbox_loc = Conv2D(n_boxes[5] * 4, (3, 3), padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=l2(l2_reg), name='conv9_2_mbox_loc')(conv9_2)
  print('conv9_2_mbox_loc: ', conv9_2_mbox_loc.get_shape())

  ############################################################################
  # Bước 1.5: Tính toán các AnchorBoxes làm cơ sở để dự báo offsets cho các predicted bounding boxes bao quan vật thể
  ############################################################################

  ### Khởi tạo các anchor boxes (được gọi là "priors" trong code gốc Caffe/C++ của mô hình)
  # Shape output của anchors: `(batch, height, width, n_boxes, 8)`
  conv4_3_norm_mbox_priorbox = AnchorBoxes(img_height, img_width, this_scale=scales[0], next_scale=scales[1], aspect_ratios=aspect_ratios[0],
                       two_boxes_for_ar1=two_boxes_for_ar1, this_steps=steps[0], this_offsets=offsets[0], clip_boxes=clip_boxes,
                       variances=variances, coords=coords, normalize_coords=normalize_coords, name='conv4_3_norm_mbox_priorbox')(conv4_3_norm_mbox_loc)
  print('conv4_3_norm_mbox_priorbox: ', conv4_3_norm_mbox_priorbox.get_shape())
  fc7_mbox_priorbox = AnchorBoxes(img_height, img_width, this_scale=scales[1], next_scale=scales[2], aspect_ratios=aspect_ratios[1],
                  two_boxes_for_ar1=two_boxes_for_ar1, this_steps=steps[1], this_offsets=offsets[1], clip_boxes=clip_boxes,
                  variances=variances, coords=coords, normalize_coords=normalize_coords, name='fc7_mbox_priorbox')(fc7_mbox_loc)
  print('fc7_mbox_priorbox: ', fc7_mbox_priorbox.get_shape())
  conv6_2_mbox_priorbox = AnchorBoxes(img_height, img_width, this_scale=scales[2], next_scale=scales[3], aspect_ratios=aspect_ratios[2],
                    two_boxes_for_ar1=two_boxes_for_ar1, this_steps=steps[2], this_offsets=offsets[2], clip_boxes=clip_boxes,
                    variances=variances, coords=coords, normalize_coords=normalize_coords, name='conv6_2_mbox_priorbox')(conv6_2_mbox_loc)
  print('conv6_2_mbox_priorbox: ', conv6_2_mbox_priorbox.get_shape())
  conv7_2_mbox_priorbox = AnchorBoxes(img_height, img_width, this_scale=scales[3], next_scale=scales[4], aspect_ratios=aspect_ratios[3],
                    two_boxes_for_ar1=two_boxes_for_ar1, this_steps=steps[3], this_offsets=offsets[3], clip_boxes=clip_boxes,
                    variances=variances, coords=coords, normalize_coords=normalize_coords, name='conv7_2_mbox_priorbox')(conv7_2_mbox_loc)
  print('conv7_2_mbox_priorbox: ', conv7_2_mbox_priorbox.get_shape())
  conv8_2_mbox_priorbox = AnchorBoxes(img_height, img_width, this_scale=scales[4], next_scale=scales[5], aspect_ratios=aspect_ratios[4],
                    two_boxes_for_ar1=two_boxes_for_ar1, this_steps=steps[4], this_offsets=offsets[4], clip_boxes=clip_boxes,
                    variances=variances, coords=coords, normalize_coords=normalize_coords, name='conv8_2_mbox_priorbox')(conv8_2_mbox_loc)
  print('conv8_2_mbox_priorbox: ', conv8_2_mbox_priorbox.get_shape())
  conv9_2_mbox_priorbox = AnchorBoxes(img_height, img_width, this_scale=scales[5], next_scale=scales[6], aspect_ratios=aspect_ratios[5],
                    two_boxes_for_ar1=two_boxes_for_ar1, this_steps=steps[5], this_offsets=offsets[5], clip_boxes=clip_boxes,
                    variances=variances, coords=coords, normalize_coords=normalize_coords, name='conv9_2_mbox_priorbox')(conv9_2_mbox_loc)
  print('conv9_2_mbox_priorbox: ', conv9_2_mbox_priorbox.get_shape())

  ############################################################################
  # Bước 2: Reshape lại các output tensor shape
  ############################################################################

  ############################################################################
  # Bước 2.1: Reshape output của class predictions
  ############################################################################

  # Reshape các class predictions, trả về 3D tensors có shape `(batch, height * width * n_boxes, n_classes)`
  # Chúng ta muốn các classes là tách biệt nhau trên last axis để tính softmax trên chúng.
  conv4_3_norm_mbox_conf_reshape = Reshape((-1, n_classes), name='conv4_3_norm_mbox_conf_reshape')(conv4_3_norm_mbox_conf)
  fc7_mbox_conf_reshape = Reshape((-1, n_classes), name='fc7_mbox_conf_reshape')(fc7_mbox_conf)
  conv6_2_mbox_conf_reshape = Reshape((-1, n_classes), name='conv6_2_mbox_conf_reshape')(conv6_2_mbox_conf)
  conv7_2_mbox_conf_reshape = Reshape((-1, n_classes), name='conv7_2_mbox_conf_reshape')(conv7_2_mbox_conf)
  conv8_2_mbox_conf_reshape = Reshape((-1, n_classes), name='conv8_2_mbox_conf_reshape')(conv8_2_mbox_conf)
  conv9_2_mbox_conf_reshape = Reshape((-1, n_classes), name='conv9_2_mbox_conf_reshape')(conv9_2_mbox_conf)
  print('conv4_3_norm_mbox_conf_reshape: ', conv4_3_norm_mbox_conf_reshape.get_shape())
  print('fc7_mbox_conf_reshape: ', fc7_mbox_conf_reshape.get_shape())
  print('conv9_2_mbox_conf_reshape: ', conv9_2_mbox_conf_reshape.get_shape())
  print('conv9_2_mbox_conf_reshape: ', conv9_2_mbox_conf_reshape.get_shape())
  print('conv9_2_mbox_conf_reshape: ', conv9_2_mbox_conf_reshape.get_shape())

  ############################################################################
  # Bước 2.2: Reshape output của bounding box predictions
  ############################################################################

  # Reshape các box predictions, trả về 3D tensors có shape `(batch, height * width * n_boxes, 4)`
  # Chúng ta muốn 4 tọa độ box là tách biệt nhau trên last axis để tính hàm smooth L1 loss
  conv4_3_norm_mbox_loc_reshape = Reshape((-1, 4), name='conv4_3_norm_mbox_loc_reshape')(conv4_3_norm_mbox_loc)
  fc7_mbox_loc_reshape = Reshape((-1, 4), name='fc7_mbox_loc_reshape')(fc7_mbox_loc)
  conv6_2_mbox_loc_reshape = Reshape((-1, 4), name='conv6_2_mbox_loc_reshape')(conv6_2_mbox_loc)
  conv7_2_mbox_loc_reshape = Reshape((-1, 4), name='conv7_2_mbox_loc_reshape')(conv7_2_mbox_loc)
  conv8_2_mbox_loc_reshape = Reshape((-1, 4), name='conv8_2_mbox_loc_reshape')(conv8_2_mbox_loc)
  conv9_2_mbox_loc_reshape = Reshape((-1, 4), name='conv9_2_mbox_loc_reshape')(conv9_2_mbox_loc)
  print('conv4_3_norm_mbox_loc_reshape: ', conv4_3_norm_mbox_loc_reshape.get_shape())
  print('fc7_mbox_loc_reshape: ', fc7_mbox_loc_reshape.get_shape())
  print('conv6_2_mbox_loc_reshape: ', conv6_2_mbox_loc_reshape.get_shape())
  print('conv7_2_mbox_loc_reshape: ', conv7_2_mbox_loc_reshape.get_shape())
  print('conv8_2_mbox_loc_reshape: ', conv8_2_mbox_loc_reshape.get_shape())
  print('conv9_2_mbox_loc_reshape: ', conv9_2_mbox_loc_reshape.get_shape())

  ############################################################################
  # Bước 2.3: Reshape output của anchor box
  ############################################################################

  # Reshape anchor box tensors, trả về 3D tensors có shape `(batch, height * width * n_boxes, 8)`
  conv4_3_norm_mbox_priorbox_reshape = Reshape((-1, 8), name='conv4_3_norm_mbox_priorbox_reshape')(conv4_3_norm_mbox_priorbox)
  fc7_mbox_priorbox_reshape = Reshape((-1, 8), name='fc7_mbox_priorbox_reshape')(fc7_mbox_priorbox)
  conv6_2_mbox_priorbox_reshape = Reshape((-1, 8), name='conv6_2_mbox_priorbox_reshape')(conv6_2_mbox_priorbox)
  conv7_2_mbox_priorbox_reshape = Reshape((-1, 8), name='conv7_2_mbox_priorbox_reshape')(conv7_2_mbox_priorbox)
  conv8_2_mbox_priorbox_reshape = Reshape((-1, 8), name='conv8_2_mbox_priorbox_reshape')(conv8_2_mbox_priorbox)
  conv9_2_mbox_priorbox_reshape = Reshape((-1, 8), name='conv9_2_mbox_priorbox_reshape')(conv9_2_mbox_priorbox)
  print('conv4_3_norm_mbox_priorbox_reshape: ', conv4_3_norm_mbox_priorbox_reshape.get_shape())
  print('fc7_mbox_priorbox_reshape: ', fc7_mbox_priorbox_reshape.get_shape())
  print('conv6_2_mbox_priorbox_reshape: ', conv6_2_mbox_priorbox_reshape.get_shape())
  print('conv7_2_mbox_priorbox_reshape: ', conv7_2_mbox_priorbox_reshape.get_shape())
  print('conv8_2_mbox_priorbox_reshape: ', conv8_2_mbox_priorbox_reshape.get_shape())
  print('conv9_2_mbox_priorbox_reshape: ', conv9_2_mbox_priorbox_reshape.get_shape())
  ### Concatenate các predictions từ các layers khác nhau

  ############################################################################
  # Bước 3: Concatenate các boxes trên layers
  ############################################################################
  
  ############################################################################
  # Bước 3.1: Concatenate confidence output box
  ############################################################################

  # Axis 0 (batch) và axis 2 (n_classes hoặc 4) là xác định duy nhất cho toàn bộ các predictions layer
  # nên chúng ta muốn concatenate theo axis 1, số lượng các boxes trên layer
  # Output shape của `mbox_conf`: (batch, n_boxes_total, n_classes)
  mbox_conf = Concatenate(axis=1, name='mbox_conf')([conv4_3_norm_mbox_conf_reshape,
                            fc7_mbox_conf_reshape,
                            conv6_2_mbox_conf_reshape,
                            conv7_2_mbox_conf_reshape,
                            conv8_2_mbox_conf_reshape,
                            conv9_2_mbox_conf_reshape])
  print('mbox_conf.shape: ', mbox_conf.get_shape())

  ############################################################################
  # Bước 3.2: Concatenate location output box
  ############################################################################

  # Output shape của `mbox_loc`: (batch, n_boxes_total, 4)
  mbox_loc = Concatenate(axis=1, name='mbox_loc')([conv4_3_norm_mbox_loc_reshape,
                           fc7_mbox_loc_reshape,
                           conv6_2_mbox_loc_reshape,
                           conv7_2_mbox_loc_reshape,
                           conv8_2_mbox_loc_reshape,
                           conv9_2_mbox_loc_reshape])

  print('mbox_loc.shape: ', mbox_loc.get_shape())

  ############################################################################
  # Bước 3.3: Concatenate anchor output box
  ############################################################################

  # Output shape của `mbox_priorbox`: (batch, n_boxes_total, 8)
  mbox_priorbox = Concatenate(axis=1, name='mbox_priorbox')([conv4_3_norm_mbox_priorbox_reshape,
                                fc7_mbox_priorbox_reshape,
                                conv6_2_mbox_priorbox_reshape,
                                conv7_2_mbox_priorbox_reshape,
                                conv8_2_mbox_priorbox_reshape,
                                conv9_2_mbox_priorbox_reshape])
  
  print('mbox_priorbox.shape: ', mbox_priorbox.get_shape())
  
  ############################################################################
  # Bước 4: Tính toán output
  ############################################################################

  ############################################################################
  # Bước 4.1 : Xây dựng các hàm loss function cho confidence
  ############################################################################

  # tọa độ của box predictions sẽ được truyền vào hàm loss function,
  # nhưng cho các dự báo lớp, chúng ta sẽ áp dụng một hàm softmax activation layer đầu tiên
  mbox_conf_softmax = Activation('softmax', name='mbox_conf_softmax')(mbox_conf)

  # Concatenate các class và box predictions và the anchors thành một large predictions vector
  # Đầu ra của `predictions`: (batch, n_boxes_total, n_classes + 4 + 8)
  predictions = Concatenate(axis=2, name='predictions')([mbox_conf_softmax, mbox_loc, mbox_priorbox])
  print('predictions.shape: ', predictions.get_shape())
  if mode == 'training':
    model = Model(inputs=x, outputs=predictions)
  elif mode == 'inference':
    decoded_predictions = DecodeDetections(confidence_thresh=confidence_thresh,
                        iou_threshold=iou_threshold,
                        top_k=top_k,
                        nms_max_output_size=nms_max_output_size,
                        coords=coords,
                        normalize_coords=normalize_coords,
                        img_height=img_height,
                        img_width=img_width,
                        name='decoded_predictions')(predictions)
    model = Model(inputs=x, outputs=decoded_predictions)
  elif mode == 'inference_fast':
    decoded_predictions = DecodeDetectionsFast(confidence_thresh=confidence_thresh,
                          iou_threshold=iou_threshold,
                          top_k=top_k,
                          nms_max_output_size=nms_max_output_size,
                          coords=coords,
                          normalize_coords=normalize_coords,
                          img_height=img_height,
                          img_width=img_width,
                          name='decoded_predictions')(predictions)
    model = Model(inputs=x, outputs=decoded_predictions)
  else:
    raise ValueError("`mode` must be one of 'training', 'inference' or 'inference_fast', but received '{}'.".format(mode))

  if return_predictor_sizes:
    predictor_sizes = np.array([conv4_3_norm_mbox_conf._keras_shape[1:3],
                   fc7_mbox_conf._keras_shape[1:3],
                   conv6_2_mbox_conf._keras_shape[1:3],
                   conv7_2_mbox_conf._keras_shape[1:3],
                   conv8_2_mbox_conf._keras_shape[1:3],
                   conv9_2_mbox_conf._keras_shape[1:3]])
    return model, predictor_sizes
  else:
    return model

Khởi tạo model

from keras.optimizers import Adam, SGD
from keras.callbacks import ModelCheckpoint, LearningRateScheduler, TerminateOnNaN, CSVLogger
from keras import backend as K
from keras.models import load_model
from math import ceil
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

# from models.keras_ssd300 import ssd_300
from keras_loss_function.keras_ssd_loss import SSDLoss
from keras_layers.keras_layer_AnchorBoxes import AnchorBoxes
from keras_layers.keras_layer_DecodeDetections import DecodeDetections
from keras_layers.keras_layer_DecodeDetectionsFast import DecodeDetectionsFast
from keras_layers.keras_layer_L2Normalization import L2Normalization

from ssd_encoder_decoder.ssd_input_encoder import SSDInputEncoder
from ssd_encoder_decoder.ssd_output_decoder import decode_detections, decode_detections_fast

from data_generator.object_detection_2d_data_generator import DataGenerator
from data_generator.object_detection_2d_geometric_ops import Resize
from data_generator.object_detection_2d_photometric_ops import ConvertTo3Channels
from data_generator.data_augmentation_chain_original_ssd import SSDDataAugmentation
from data_generator.object_detection_2d_misc_utils import apply_inverse_transforms

img_height = 300
img_width = 300
img_channels = 3
mean_color = [123, 117, 104]
swap_channels = [2, 1, 0]
n_classes = 20
scales = [0.1, 0.2, 0.37, 0.54, 0.71, 0.88, 1.05]
aspect_ratios = [[1.0, 2.0, 0.5],
         [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
         [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
         [1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 1.0/3.0],
         [1.0, 2.0, 0.5],
         [1.0, 2.0, 0.5]]
two_boxes_for_ar1 = True
steps = [8, 16, 32, 64, 100, 300]
offsets = [0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]
clip_boxes = False
variances = [0.1, 0.1, 0.2, 0.2]
normalize_coords = True

Khởi tạo một mô hình ssd_300 dựa trên các tham số đã thiết lập.

# 1: Build Keras model.

K.clear_session() # xóa các object tại session cũ.

model = ssd_300(image_size=(img_height, img_width, img_channels),
        n_classes=n_classes,
        mode='training',
        l2_regularization=0.0005,
        scales=scales,
        aspect_ratios_per_layer=aspect_ratios,
        two_boxes_for_ar1=two_boxes_for_ar1,
        steps=steps,
        offsets=offsets,
        clip_boxes=clip_boxes,
        variances=variances,
        normalize_coords=normalize_coords,
        subtract_mean=mean_color,
        swap_channels=swap_channels)

# 2: Chúng ta có thể load trọng số của mô hình pretrain.

weights_path = 'pretrain_model/VGG_ILSVRC_16_layers_fc_reduced.h5'

model.load_weights(weights_path, by_name=True)

# 3: Khởi tạo optimizer và compile vào model.

sgd = SGD(lr=0.001, momentum=0.9, decay=0.0, nesterov=False)

ssd_loss = SSDLoss(neg_pos_ratio=3, alpha=1.0)

model.compile(optimizer=sgd, loss=ssd_loss.compute_loss)

Tổng kết

Mình xin tổng kết lại một số ý chính:

    - Kiến trúc của mô hình SSD bao gồm một base network là một mạng deep CNN được lược bỏ các layers fully connected ở giai đoạn đầu nhằm trích lọc các features.

    - Các bộ conv có kernel 3 x 3 được áp dụng trên các features map ở những layers khác nhau.Từ đó giúp nhận diện được các hình ảnh ở nhiều kích thước khác nhau.

    - Trên mỗi một cell của feature map ta tạo ra một tợp hợp các default bounding box có scale và aspect ratio khác nhau. 

Hi vọng rằng chúng ta có thể nắm vững được thuật toán và tự xây dựng cho mình một mạng SSD để nhận diện vật thể.

​Xem thêm: Tìm hiểu về thuật toán DSSD (Deconvolutional Single Shot Detector)

Chúc bạn thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống !

Hotline / Zalo: 0903 666 014

Website: https://uniduc.com/vi

-------------////--------------------------------------------////------------

HUMANOID ROBOT CỦA CÔNG TY UNIDUC SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN.

Đăng kí nhận tin mớiĐánh giá bài viết

0%

0 Tổng người đánh giá
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Uniduc

Địa Chỉ: 22 Đường Số 54, Phường Thảo Điền, Quận 2

Hotline: 086 567 7939 (Phòng Kinh Doanh / HTKT)

Email: [email protected]

Website: https://uniduc.com/vi

 

 
TỔNG QUAN

Công ty Cổ Phần Uniduc chuyên cung cấp các loại robot phục vụ, Agv Robot, hệ thống tự động. Với kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm và đội ngũ kỹ sư năng động sáng tạo. Hi vọng Uniduc là điếm đến công nghệ là nơi khách hàng luôn gửi trọn niềm tin. Chúng tôi sẽ luôn luôn phấn đấu cung cấp cho bạn giải pháp, máy móc, dịch vụ tốt nhất.

TIN MỚI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Nhận bản tin thường xuyên để cập nhật giá bán và các chương trình khuyến mãi.


©2018 - 2022 Copyright Uniduc., Jsc. Sitemap